Menu

NEUROLOGIE

În fiecare zi, de luni până vineri, pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist, pacienții noștri pot beneficia de consultații gratuite, rețete compensate sau gratuite.
*Pentru mai multe detalii privind accesul la consultații decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, vă rugăm să contactați recepția clinicii la numarul de telefon 0374 46 22 22.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

INSTITUTUL RONEURO,
Centru de Cercetare si Diagnostic al Bolilor Neurologice
Str. Mircea Eliade Nr. 37, Cluj Napoca, Romania
tel: 0374 46 22 22
tel: 0374 46 11 11
tel: 0374 46 00 00
fax: 0364 10 00 33
email: receptie(at)roneuro.ro

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Accesati pagina dedicata regulamentului de voluntariat

AICI

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Regulament Voluntariat

REGULAMENT PRIVIND ACTIVITATEA DE VOLUNTARIAT

Art.1. Prezentul document reglementează activitatea de voluntariat în cadrul Institutului RoNeuro, Centrul de Cercetare si Diagnostic al Bolilor Neurologice, denumit în continuare „Institut”, parte a Fundației pentru Studiul Nanoneuroștiințelor și Neuroregenerării, cu sediul în Cluj-Napoca, strada Mircea Eliade nr.37.

Art.2. Institutul oferă o platformă educațională pentru activități aplicative în domeniul medical, de care voluntarul beneficiază prin achiziția de date, cunoștințe și deprinderi specifice.  

Art.3. Activitatea de voluntariat are la bază următoarele principii:
1. Voluntariatul este organizat în conformitate cu prevederile Legii 78/2014.
2. Voluntariatul este o activitate de interes public, neremunerată, și bazată pe decizia liber consimțită a voluntarului.
3. Participarea persoanelor la activitățile de voluntariat se face pe baza egalității de șanse și fără discriminări.
4. Activitatea de voluntariat se desfășoară în baza unui contract de voluntariat, încheiat în formă scrisă, în limba română, între voluntar și Institut.
a) Contractul de voluntariat se înregistrează în registrul de evidență a voluntarilor.
b) Contractul de voluntariat este însoțit de fișa de voluntariat și fișa de protecție a voluntarului.

Reguli generale privind activitatea de voluntariat

Art.4. Poate fi voluntar în cadrul Institutului, orice persoană care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a. Face parte dintr-un grup profesional legal (medici, studenți,  asistente medicale, psihologi, etc.)
b. Nu are cazier judiciar sau antecedente penale.
c. Consimte de bunăvoie să desfășoare activități de voluntariat.
d. Are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de adeverință medicală eliberată de medicul de familie.


Art.5.
1. Selecția candidaților pentru voluntariat se face în baza unui interviu, ocazie cu care acesta:
a) Va face dovada faptului că îndeplinește condițiile prevăzute la art.4, literele a, b, c și d.
b) Întocmește cererea de voluntariat în conținutul căreia va opta, în mod obligatoriu,  pentru participarea la un proiect de cercetare și un grup de lucru, existente în cadrul Institutului.
2. Comisia de selectare a candidaților va analiza cererile și le va prezenta Președintelui Consiliului Director, domnul Profesor Dr. MUREȘANU FIOR DAFIN, urmând a se pronunța cu privire la admiterea sau respingerea acestora.
3. Comisia de selectare a candidaților are posibilitatea de a refuza cererea unui voluntar.
4. Comisia de selectare a candidaților, are următoarea componență:

 • Loredana Cremenițchi- manager
 • Ioana Oloeriu Mureșanu
 • Bîrle Codruța- coordonator voluntari
 • Dana Răcășan- medic specialist
 • Cristian Andriescu – asistent manager

5. Se întocmește dosarul candidatului la voluntariat care va cuprinde următoarele:

 • Cererea de voluntariat;
 • Curriculum vitae;
 • Acte privind studiile;
 • Adeverință privind locul de munca/facultatea pe care o urmează;
 • Adeverința de la medicul de familie;
 • Evaluarea în urma interviului;
 • Concluziile Comisiei de selecție;

6. Documentele de la punctul 5 se prezintă Președintelui Consiliului Director sau înlocuitorul legal al acestuia, care va semna contractul de voluntariat, contractul de confidențialitate și fișa postului.


Art.6.  Institutul, prin coordonatorul de voluntariat, va evalua trimestrial activitatea voluntarului sub aspectul realizării sarcinilor asumate prin cererea și contractul de voluntariat și va propune Consiliului Director continuarea sau, după caz, încetarea voluntariatului.


Art.7  Responsabilitățile Institutului

În relația cu voluntarul, Institutul definește următorul cadru instituțional:

a) Institutul stabilește modul de organizare și funcționare a activității de voluntariat.
b) Anterior începerii activității de voluntariat, va înmâna voluntarului un exemplar din contractul de voluntariat, contractul de confidețialitate și fișa postului.
c) Asigură desfășurarea activităților de voluntariat sub conducerea unui coordonator.
d) Asigură instruirea inițială a voluntarului cu privire la:

 • Structura și activităților Institutului;
 • Drepturile și obligațiile voluntarului;
 • Regulamentul de ordine interioară;

e) Ține evidența voluntarilor, a duratei și tipului de activități desfășurate de aceștia.
f) Institutul controlează modul de realizare a sarcinilor de către voluntar,  prin coordonatorul de voluntari.
g) Pe durata perioadei de voluntariat sau la încheierea acesteia, la cererea voluntarului, Institutul eliberează un certificat de voluntariat.

Art.8.    Obligațiile voluntarului


a) Să îndeplinească sarcinile stabilite de Institut.
b) Să păstreze confidențialitatea informațiilor la care are acces atât pe perioada voluntariatului, cât și după încetarea acestuia.
c) Să anunțe indisponibilitatea sa temporară de a presta activitatea de voluntariat.
d) In executarea activităților de voluntariat, se subordonează coordonatorului de voluntariat.
e) Voluntarul este obligat să respecte hotărârile Consiliului Director.
                                       

Art.9.  Drepturile Voluntarului  

a) Dreptul de a solicita eliberarea certificatului de voluntariat.

b) În condițiile în care activitățile desfășurate sunt meritorii, voluntarul poate beneficia de următoarele tipuri de sprijin pentru formarea educațională și profesională:

 • participarea la evenimente educaționale locale, naționale sau internaționale,  organizate de către Institut sau parteneri ai acestuia.
 • introducerea ca și coautor în publicațiile de specialitate, pentru proiectele de cercetare în care a fost implicat și a avut un aport substanțial.


Dispoziții finale

Art.10. În situația în care, voluntarul cauzează prejudicii unor terțe persoane, Institutul va răspunde solidar cu voluntarul, în condițiile legii sau ale contractului de voluntariat, dacă acestea nu au fost determinate din culpa exclusivă a voluntarului.


Art.11. Răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului de voluntariat, este supusă prevederilor Codului Civil.

PROFESOR DR. MUREȘANU FIOR DAFIN

Președintele Federației Europene a Societăților de Neurorecuperare (EFNR)
Co-Președinte a Panelului Științific de Neurorecuperare al EAN
Fost Președinte al Societății Române de Neurologie
Coordonatorul Departamentului de Neuroștiințe din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, România
Președintele Consiliului Director al Institutului RoNeuro Centru de Cercetare și Diagnostic al Bolilor Neurologice, Cluj-Napoca, România
Președintele Societății pentru Studiul Neuroprotecției și Neuroplasticității (SSNN)


Dacă sunteți interesați, vă rugăm să completați cererea și să o trimiteți pe adresa de email a Institutului: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

DESCARCATI CEREREA DE INSCRIERE IN FORMAT PDF

Connect

Log In or Register